HOLLAND SHIELDING SYSTEMS BV TESLİM VE ÖDEME GENEL ŞART VE KOŞULLARI

23057218 no ile, Rotterdam Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Müdürlüğüne katılmıştır.


1. Uygulanabilirlik

Bu genel hüküm ve koşullar, HOLLAND SHIELDING SYSTEMS BV ile müşterileri arasında yapılan anlaşmalara ve müşterinin genel şartlarını ve koşullarını ortadan kaldırmak üzere, müşterinin sunduğu tüm teklif ve siparişlere uygulanır. Bu genel şart ve koşulların uygulanabilirliğinden ve bu genel hüküm ve koşullardan herhangi birinden sapma, müşteriye yazılı olarak onaylandıktan sonra yalnızca tarafımızdan bağlayıcı olacaktır. Bir anlaşma yapıldığı zaman müşteri, bu genel hüküm ve koşulların münhasır uygulanabilirliği konusunda anlaşmaya varmış kabul edilir: Aynı şey sözlü, telefonla, faks yoluyla ya da başka herhangi bir şekilde müşteriden gelen diğer siparişler için de geçerlidir; bu nedenle bizim tarafımızdan yazılı olarak onaylanmasına gerek yoktur.


2. Teklifler

 1. Her teklif, teklifte belirtilen bir dönem için herhangi bir değişiklik yapılmaksızın geçerlidir. Herhangi bir dönem belirtilmemişse, teklifin yükümlülüğü bulunmayacaktır.
 2. Teklifle birlikte verilen tüm fiyat listeleri, broşürler ve diğer bilgiler mümkün olduğunca doğru olacaktır. Bu bilgi, açıkça yazılı olarak teyit edilmişse, yalnızca bizimle bağlayıcı olacaktır. Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, ayrıntılı bilgi vermekle yükümlü değiliz.
 3. Çizimler, tasarımlar, modeller, örnekler vb. gibi bu belgelerle birlikte verilen tüm broşürler, fiyat listeleri ve tüm teknik bilgiler ve teklifle birlikte gelen diğer tüm yazılı belgeler açıkça fikrî mülkiyetimizde kalacaktır. Önceden yazılı izin olmaksızın, müşterinin bu bilgileri kopyalaması kesinlikle ve açıkça yasaktır. Bu bilgilerin kullanımı, bu teklif çerçevesinde ve varsa sipariş üzerine müşterinin kendi kullanımıyla sınırlandırılmalıdır. İlk taleplerimizde ve müşterinin teklif süresi içinde bir sözleşme imzalamaması veya teklifi iptal etmesi durumunda, tüm bilgiler bir kerede bize iade edilmelidir.
 4. Herhangi bir anlaşma yapılmadığı takdirde, diğer tarafa hazırlanan teklif için yapılan tüm masrafları talep etme hakkına sahibiz.
 5. Belirtilen fiyatlar sadece teklif edilen miktarlar için geçerli olacaktır.

3. Sözleşme

 1. Anlaşma, yalnızca emri yazılı olarak açıkça kabul ettiğimiz ve / veya doğruladığımızda var olur. Bağlayıcı bir teklif vadesi olması durumunda, sözleşme, müşteri teklifi kabul ettiğinde geçerli olur. Sipariş onayı veya bağlayıcı teklif anlaşmayı doğru ve eksiksiz olarak temsil etmiş sayılır.
 2. Bizden, görevlilerimizden, temsilcilerimiz, acentelerimiz veya başka aracılar tarafından yapılan daha sonraki bir zamanda ve sözlü olarak yapılan her türlü ekleme ve/veya değişiklik, yalnızca yetkili bir kişi tarafından bizim adımıza yazılı olarak onaylandığında bağlayıcı olacaktır.
 3. Teslimatın veya eserin niteliği ve kapsamı nedeniyle hiçbir teklif veya sipariş teyidi gönderilmemesi durumunda, fatura aynı zamanda sözleşmeyi doğru ve eksiksiz olarak temsil ettiği kabul edilen sipariş onayı olarak da değerlendirilir.
 4. Her sözleşme, müşterinin sözleşme uyarınca finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterince güvenilir olduğu koşullu şartlara tabi tutulur.
 5. Sözleşmenin imzalanması üzerine veya sonrasında ve herhangi bir (daha ileri) performans öncesinde, müşteriden hem finansal hem de diğer yükümlülüklerin yerine getirileceğine ilişkin teminat talep etme hakkına sahibiz.
 6. Sözleşmenin düzgün bir şekilde yerine getirilmesi için diğer tarafları aramaya yetkili olacağız. Mümkünse bu konuda müşteriye danışabiliriz.

4. Kontrolümüz dışındaki durumlar

 1. Bu husus, taraflar açısından kontrol edilemeyecek tüm koşulları ve tarafımızdan yapılan anlaşmanın yerine getirilmesinin müşteriden makul bir şekilde talep edilebileceği bir sonuç olarak ortaya çıkabilecek tüm öngörülemeyen koşulları içerecektir. Grevler, hastalık veya personel yetersizliği, nakliye problemleri, ithalat ve ihracat yasakları, kota kısıtlamaları, operasyonlarda kesintiler de dahil olmak üzere, ham madde ve / veya parça tedarik yetersizliği, yangın, hükümet önlemleri ve tedarikçi ve taşeronlar tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle müşteriye karşı yükümlülüklerimizi yerine getiremeyebiliriz.
 2. Görüşümüze göre, kontrolümüz dışındaki durumun geçicidir olması durumunda, kontrolümüz dışındaki durumun ortadan kalkması durumuna kadar sözleşmenin ifasını askıya alma hakkına sahibiz.
 3. Görüşümüze göre, kontrolümüz dışındaki durum kalıcı olduğu takdirde taraflar sözleşmeyi feshederek, bunun neticesinde ortaya çıkabilecek sonuçlar üzerinde anlaşma yapabilirler. Müşterilerimiz böyle durumlarda, herhangi bir tazminattan, hiçbir şekilde sorumlu olmadığımızı kabul etmiş sayılırlar.
 4. Kontrolümüzün dışındaki koşullara sebep olan durum ortaya çıkmadan önce ilgili sözleşmenin uygulanmasında gerçekleştirilen çalışmalar için ödeme talep etme hakkına sahibiz.

5. Fiyatlar

 1. Alınan herhangi bir fiyat, bağlayıcı bir teklif dönemi geçerli olmadığı sürece zorunlu değildir.
 2. Aksi belirtilmediği sürece fiyatlar şöyle olacaktır:
  • Satın alma fiyatları, ücretler, ücret masrafları, sosyal güvenlik katkı payı ve hükümet masrafları, navlun maliyetleri, sigorta primleri ve teklif ve/veya sipariş tarihinde hüküm sürmekte olan diğer masraflara dayalı olarak;
  • 6.3 maddesi hükümlerine halel getirmeksizin yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı takdirde, müşteri tarafından belirtilen veya Hollanda'da farklı bir varış yerinde taşınan ücretli teslimat esas alınarak;
  • KDV ve diğer görevleri hariç tutarak;
  • Hollanda dışındaki siparişler için fabrika çıkışlı teslimat / depo bazında;
  • Aksi belirtilmedikçe, kurulum ve devreye alma masrafları hariç olmak üzere, bu maliyetler ayrı ayrı belirlenecektir;
  • Standart olmayan ambalajın maliyeti hariç olmak üzere;
  • Döviz kurundaki herhangi bir değişikliği takiben düzeltme hakkına bağlı olarak Euro cinsinden ifade edilmiştir.
 3. Aksi kararlaştırılmadıkça, sipariş hattı başına minimum net 5,00 € ve minimum sipariş değeri net 35,00 € olacaktır.
 4. Maliyet fiyat faktörlerinin artması durumunda sipariş fiyatını buna göre ayarlama hakkına sahibiz. Tüm bunlar, bu konudaki mevcut yasal hükümlere tabidir.

6. Taşıma ile ilgili maliyetler ve riskler

 1. Müşterinin başkaca herhangi bir talimat vermemesi durumunda, nakliye yöntemini, sevkiyat, ambalajlama vb. iş uygulamaları uyarınca hizmet verilecektir. Müşterinin, paketleme ve/veya nakliyeyle ilgili, malların sitenin sınırları içerisindeki hareketini de içerdiği düşünülen herhangi bir özel istek olursa, müşteri tarafından bedeli ödendikten sonra işlem gerçekleştirilebilecektir.
 2. Prensipte, mallar, Hollanda dışındaki gönderiler dışında, riskimiz dahilinde taşınacaktır. Sigorta ücretini talep etme ve alma hakkına sahibiz.
 3. İstisnai durumlarda, örneğin navlun maliyetleri ile malın değeri arasında herhangi bir yazışmanın olmadığı durumlarda (örneğin, çok büyük veya çok özel olarak paketlenmeyi gerektiren kırılgan ürünler için) nakliye masraflarını, nakliye giderlerini, sipariş emirleri için navlun ve taşıma masraflarını kendimiz tahsil etme hakkına sahibiz.

Teslim ve teslim süresi

 1. Aksi kararlaştırılmadıkça, teslimat, müşteri tarafından belirtilen Hollanda'daki bir başka yere veya müşterinin tesislerine yapılır. Aksi kararlaştırılmadıkça, Hollanda dışındaki teslimatlar fabrika/depo teslimi olacaktır.
 2. Üzerinde anlaşmaya varılan teslimat süresi ve/veya kurulum süresi, elimizdeki tüm gerekli bilgi ve belgelere sahip olduğumuz günden itibaren başlar. 16 ncı madde hükümlerine halel getirmeksizin, malların boşaltılma anı, teslimat zamanıdır (gerçek nakliye). Mallara ait her türlü risk daha sonrasında müşteriye geçer. Bu, malların bizim tarafımızdan kurulması ve/veya işletmeye alınması durumunda da geçerlidir. Seçilen Incoterms (son sürüm), Hollanda dışındaki teslimatlar için geçerli olacaktır.
 3. Müşteri, teslimattan sonraki 24 saat içinde herhangi bir eksiklik veya hasar konusunda, teslim edilen malları ve/veya ambalajı incelemekle yükümlüdür veya malların müşterinin elinde olduğuna dair bildirimimizden itibaren 10 gün içinde bu denetimi yapmakla yükümlüdür. Müşteri teslimattan sonra 24 saat içinde bize teslim edilen herhangi bir eksik ve/veya hasar varsa bildirmelidir. Bunun yapılmaması, bu açıdan herhangi bir şikayetin ele alınmamasına olanak tanıyacaktır.
 4. Ayrı faturalandırılacak kısmi teslimatlar yapma hakkına sahibiz. Bu durumda müşteri, aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, bu hüküm ve koşulların 14 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak ödeme yapmakla yükümlüdür.
 5. Malların müşterinin talimatlarına göre denetlenmesi hallerinde: Eşya veya malların veya bunların büyük bölümünün, sözleşmedeki muayene ve kontrol için hazır olduğunda Madde 7'nin 2. fıkrasında belirtilenlerden başka bir şekilde teslim edilmiş sayılır. Böyle durumlarda, ilgili üçüncü şahıslara veya HOLLAND SHIELDING SYSTEMS BV'ye ve müşteriye yazılı bildirimde bulunulduktan sonra, mallar bizim tarafımızdan hala nakledilecek olsa bile, her türlü risk müşteri sorumluluğundadır.
 6. Malların teslimattan sonra 10 gün içinde kabul edilmemesi durumunda veya çağrı sözleşmesi yapılması durumunda müşteri kararlaştırılan arama süresine uymadığı takdirde söz konusu malları fatura edebileceğiz. Buna dair tüm masraflar ise müşteriye aittir.
 7. Kabul edilen teslimat süreleri daima yaklaşıktır. Geç teslimat durumunda, müşteri, malların teslimatı için en az 14 günlük bir adil süreyi koyma hakkına sahiptir. Malların bu sürede hâlâ teslim edilmemesi durumunda müşteri, herhangi bir zarar doğurmamak için herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 14 günlük süre ve/veya uzun teslim süresi ve spesifik uygulamalar veya gerekli tetkiklere ihtiyaç duyulan ve özel olarak sipariş verilen ürünler için geçerli değildir. Bu durumlarda, bu ürünlerin karmaşıklığı ve teslim koşullarına orantılı olan ek bir süre uygulanabilir.

8. Kabul, inceleme ve talepler

 1. Müşterinin, malların teslimi ve/veya montajı tarihinden itibaren 7 gün içinde Madde.7'nin 3. fıkrasına girmeyen kusurlar için bize yazılı olarak şikayet bildirimi yapılmaması halinde, müşteri malları kabul etmiş sayılır. Bir şikayet durumunda, gerekli araştırma tamamlanana kadar ürünler olduğu gibi bırakmalıdır.
 2. Müşterinin malları muayene edeceğini veya malları fabrikada veya tesislerimizde inceleyeceğini kabul ettiği ve müşteri, bu durumu bildirdikten sonra 10 gün içinde bu hakkı kullanmadığı takdirde, mallar, müşteri tarafından kesin olarak kabul edilmiş sayılır. Aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, muayene, sertifika ve belgelendirme masrafları müşteri tarafından karşılanır.
 3. Görünür kusurlara ilişkin herhangi bir talep yada iddia varsa, söz konusu tedarikçi veya tesislerimizdeki test veya muayene sırasında veya 7.3. Maddede atıfta bulunulan sürede hiç bir test veya muayene yapılmadığı durumlarda bir defada yapılır.
 4. Geri gönderilen ürünler ancak aşağıdaki durumlarda kabul edilir:
  • Tarafımızca önceden yazılı onay verimiş ise;
  • Aksi kabul edilmedikçe, mallar nakliye ücreti ile iade edilir;
  • mallar stok veya standart malzemelerdir;
  • Aksi kabul edilmedikçe, mallar 6 haftadan önce teslim edilmemişse.

9. Ürün ve miktar toleransları

 1. Renk nüanslarından daha fazla olmayan renk farklılıklarına ilişkin sorumluluk kabul edemeyiz. Müşteri bunu gerekçe göstererek teslimatı reddetme hakkını elde edemez.
 2. Ürün yelpazemizden belirli ürünler için, sipariş miktarından %10 daha fazla veya daha az tedarik etme hakkımızı saklı tutarız.
 3. Duvar kalınlığının, levha kalınlığının veya gram cinsinden ağırlıkların belirtildiği ürünlerde, %10'a kadar daha fazla veya daha az toleransa izin verilecektir.
 4. Boyutlardaki ve/veya sertlikteki farklılıkların toleransları ile ilgili olarak, söz konusu ürünler için belirtilen uluslararası standartlara atıfta bulunulmaktadır. Teklifin, bu standartlardan açıkça yazılı olarak ayrılmadığı ve özel bir şartnamenin yazılı olarak kabul edilmediği durumlarda geçerlidir.
 5. Müşteri tarafından ya da adına bizzat üretilecek ve tarafımızdan imal edilecek ürüne veya ürüne takılmak üzere tarafımızdan sağlanacak herhangi bir parça, %10'luk bir ilave ile istenilen miktarda bedelsiz ve zamanında verilmelidir (başka bir yüzde üzerinde anlaşmaya varılmamışsa). Bu şekilde bize sunulan parçalar veya diğer ürünler için ne olursa olsun, ne kadar kaliteli ve tatmin edici kullanılabilirlik konusunda sorumluluk kabul etmiyoruz ve herhangi bir soruşturma yapılmaksızın bu parçaların sipariş ile temin edilen ürünün olduğu gibi, içinde, üzerinde veya uygulanmasında kullanılabileceğini varsayabiliriz.

10. Kalıplar, şablonlar, kesme kalıpları ve diğer aletler

 1. Kalıplar, şablonlar, kesme kalıpları ve bundan böyle kalıplar olarak adlandırılacak olan, tarafımızdan üretilen veya talimatlarımıza uygun olarak kısmen veya tamamen imal edilen ve müşterilerimizin üzerinde anlaşmaya varılan maliyetleri ödediği diğer aletler bizim mülkiyetimizdedir. Bu kalıp ve benzeri şablonlar, son siparişin teslim tarihinden itibaren üç yıl süresince tarafımızca saklanacaktır. Bundan sonra, bunları tutma yükümlülüğümüz sona erecek ve herhangi bir tazminattan sorumlu tutulmaksızın müşterimize yazılı bildirimin ardından bir ay geçtikten sonra kalıp veya şablonları imha etme hakkına sahip olacağız.
 2. Kalıp veya şablon üretimi için sorumlu olduğumuz durumlarda, müşteri, üretim maliyetlerinde mutabık kalınan payı ödedikten sonra üretime başlayabiliriz. Benzer şekilde, müşteri için gerekli tahmini masrafların ödenmesi durumunda, sadece kalıp veya şablonlar üzerinde iyileştirmeler ve/veya değişiklikler veya onarımlar yapılabilecektir. Mutabık kalınan iş için herhangi bir fiyatın açıkça kabul edilmemesi durumunda, müşteri ilk talebimiz sırasında oluşan masraflar için bize adil bir ödeme yapacaktır.
 3. Müşterimizin kalıp veya şablonları tedarik ettiği durumlarda, yapılan iş, mallar veya herhangi üretimin bedelinin tamamının ödenmesinin ardından bu kalıp veya şablonlar iade edilecektir.
 4. Bu kalığ ve şablonlarda kayıp veya hasar bizim tarafımızdan ağır ihmal veya çok yanlış kullanım sonucunda oluşursa, kalıpların kaybolması veya zarar görmesi nedeniyle sorumlu olacağız. Bu gibi durumlarda, tercihi bize ait olmak üzere, onarımları yapmamız ya da yeni kalıplar vermemiz talep edilebilir. Böyle durumlarda ekstra tazminat talebinde bulunulamaz ve sorumluluk kabul etmeyiz.
 5. Teklifimizde veya sipariş onayında belirtilmek üzere, kalıp veya şablonların normal olarak kullanılabilir zımbalama sayısı belirli olduğundan, sayıca daha fazla üretim için uygun olmadığı varsayılacaktır. Eğer teklif veya sipariş onayında bu belirtilmemişse, kalıpların ekonomik olarak uygulanabilir üretim için artık uygun olmadığını belirledikten sonra müşteriye bilgi verilecektir. Bu durumda, onarımlar ve/veya yeni bir kalıp üretimi ile ilgili masraflar da müşteriye bilgi olarak iletilecektir. Ekonomik olarak uygulanabilir üretimin değerlendirilmesi, hem teknolojideki gelişmeleri hem de şirketin bu gelişmelere hem hacim bakımından hem de iş yoğunluğu bakımından uygunluk durumunu içermelidir. Kalıpların yukarıdaki standartlar dahilinde üretime uygun olduğu ve tarafımızca saklandığı sürece, bu kalıpların bakım maliyetleri, ürünlerin düzenli tekrar siparişleri durumunda ilk kullanımdan sonraki iki yıl süresince tarafımızca karşılanacaktır. Bu bakımdan, müşteriye herhangi bir tazminat ödemeksizin, artık üretim için uygun görülemeyecek kalıp veya şablonları imha edebiliriz.

11. Fikri mülkiyet hakları

 1. Çizimlere, örneklere, modellere veya en geniş anlamda müşteriye veya üçüncü şahıslardan müşteri aracılığıyla alınan diğer talimatlara uygun biçimde ürünler üretildiğinde, üretim ve/veya bu yazıların teslimi, herhangi bir patent, marka, kullanım hakkı, ticaret modelleri veya üçüncü şahısların herhangi bir başka hakkının ihlali anlamına gelmez ve müşteri, olası tüm taleplere karşı bizi tazmin eder.
 2. Üçüncü bir tarafın, iddia edilen hak nedeniyle üretime ve/veya teslimata itiraz etmesi durumunda, yalnızca üretim ve/veya teslimatı bir defada durdurma ve maruz kalınan maliyetlerin tazminini talep etme hakkına sahip olacağız. Önyargı olmadan ve müşterilerimize herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın, müşterilerimizden mümkün olan her türlü telafi hakkımıza, söz konusu maddenin üretilmesi ve/veya teslim edilmesine karşı tarafımızdan, üçüncü şahıslar tarafından belirtilen itirazları, müşterimize bildirmekle yükümlü olacağız.

12. Garanti ve servis

 1. Uzun sürede kullanılmak üzere teslim edilen mallardaki kusurlar, görüşümüze göre veya imalatçının görüşüne göre kusurların tasarım nedeniyle sorumlu tutulması halinde, teslimattan sonraki on iki ay boyunca yeni bir teslimata göre düzeltilebilir veya değiştirilebilir. Hatalar, kullanılan malzeme veya imalat, malın müşteri tarafından, amaçlanan şekilde kullanılamadığı durumlarda söz konusudur. Bu garanti contalar ve hortumlar gibi sarf malzemelerini kapsamaz.
 2. Müşteri, bu kusurları tespit ettikten sonraki 14 gün içinde bildirmeli veya makul bir şekilde bu kusurları bulmuş olmalıdır.
 3. Onarım ve/veya soruşturma için uygun olan mallar, adresimize kargo ücreti ödenmiş olarak gönderilmelidir. Binamızın dışında tamir veya soruşturma yapmak zorunda kalmamız durumunda, müşteriye seyahat masrafları, nakliye masrafları ve kullanılacak test ekipmanının masrafları için masraf tahakkuk ettirme hakkına sahibiz. Soruşturma ve onarımlar prensip olarak normal çalışma saatleri içerisinde tesisimizde yapılmalıdır. Yalnızca ayrı bir hizmet anlaşması söz konusu olduğunda, bu çalışma normal çalışma saatleri dışında gerçekleşebilir. Soruşturma veya onarım için gönderilen malların herhangi bir kusur göstermemesi durumunda, yapılan tüm masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır.
 4. Tamir veya değiştirme talepleri, müşterinin kendisinin teslim edilen malları değiştirdiği veya onaracağı veya bu malların değiştirilmesi veya onarıldığı veya teslim edilen malların tam olarak verilen talimatlara uygun olarak kullanılmadığı veya malları yanlış veya orijinal amaçtan farklı bir amaç için kullanıyor olması veya uygun yollarla taşınmadığı durumlarda kabul edilmez.
 5. Müşterinin yükümlülüklerinden birini yerine getirmemesi tedarikçiyi bu madde kapsamındaki yükümlülüklerinden muaf tutacaktır.
 6. Bu maddenin birinci fıkrasındaki yükümlülüğün dışında hiçbir tazminat için sorumluluk kabul etmeyiz. Ayrıca, bu maddenin altındaki yükümlülükleri dolayısıyla müşterinin tesislerinde çalışma esnasında nesnelere veya kişilere verilen herhangi bir hasar ya da yaralanmadan sorumlu olmayacağız.

13. Yükümlülük

 • Zorunlu kanunlara halel gelmeksizin, kâr zararları, taşınır veya taşınmaz mallara veya diğer tarafa ve üçüncü kişilere zarar veren her türlü doğrudan veya dolaylı zarardan sorumlu olmayacağız. Müşterimiz, durum, eylem veya ihmal konusunda yükümlü olmadığımız üçüncü tarafların doğrudan iddialarından veya doğrudan doğabilecek her türlü ziyan, hasar, masraf ve menfaatten dolayı tazminat vukuunda bizim adımıza ödemekle sorumludur. Bu maddenin hükümlerine tabi olarak, teslim edilen malların uygunsuz kullanımından veya bunların amaca ve objektif standartlara uygun olmayan bir amaç için kullanılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacağız. Aşağıdaki durumlarda, ürünümüzdeki bir kusurun neden olduğu hasarlardan sorumlu değiliz:
  • Ürün piyasaya sürülmemişse,
  • Hasara sebep olan kusurun, ürünün piyasaya sürüldüğü sırada mevcut olmadığı veya bu kusurun daha sonra farklı sebeplerle oluşabildiği durumlarda,
  • Ürünümüz satış amacıyla veya ekonomik amaçla başka herhangi bir dağıtım şekli için üretilmemiş ise; ya da işletmemizin bir parçası olarak üretilmiş veya dağıtılmış bire ürün değise,
  • Kusur, ürünün katı ve bağlayıcı hükümet düzenlemelerine uygun olması gerekliliğinin bir sonucuysa,
  • Ürünün piyasaya sürüldüğü zamanda, mevcut bilimsel ve teknik bilgi temelinde kusurun varlığını tespit etmek imkansız ise,
  • Bir parçanın üreticisi söz konusu olduğunda, kusur, parçanın bir unsuru olduğu ürün tasarımından veya ürünün imalatçısı tarafından verilen talimatlardan sorumlu tutulabilir.
 1. Yükümlülüğümüz (ayrıca) ürünümüzün maksimum seviyesi, kâr zararları ve nakliye sigortalarımız tarafından kısıtlanmaktadır. Bu maddede yer alan diğer şartlara halel getirmeksizin tarafımızca verilen zararlar (kâr kaybı) her zaman, teslim edilen malzemenin net fatura değeriyle sınırlıdır. Talep edilen hasar için, sigortacı tarafından verilecek yazılı bir ret belgesi, kesin delil olarak kabul edilir.
 2. Yasal garanti / talep yükümlülüklerine ve / veya bizim tarafımızdan veya değerlendirilen hasarın sigortacı / sigortacılarımıza karşı ödemesi, tek ve genel zarar olarak kabul edilir. Geri kalanlar için diğer taraf bizi açıkça ve tamamen tazmin edecektir.
 3. Çizimler, modeller vb. gibi müşteri tarafından ya da adına gönderilen bilgilerin kullanımıyla sonuçlanan üçüncü tarafların patentleri, lisansları ve / veya diğer fikri mülkiyet hakları ihlalinden kaynaklanan hasarlarda, en geniş anlamda ve hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyoruz. Müşteri ile yapılan yazılı sözleşmede veya ürünlerimizle ilgili teknik, güvenlik, kalite ve / veya diğer yönetmeliklere atıfta bulunduğumuz sipariş teyitinde, aksi bildirilmedikçe veya derhal haber vermedikçe, müşteri bunları kabullenmiş sayılır. Daha sonra, bu düzenlemelerin daha ayrıntılı detayları sunulacaktır. Müşteri, yukarıdaki yönetmeliklerin her zaman alıcılarına yazılı olarak bildirimde bulunmayı üstlenecektir.
 4. Yükleme ve / veya devreye alma konusunda siparişte belirtilmediği sürece yardımcı olduğumuz hallerde, bu müşteri isteğiyle ve müşterinin masraf ve riski ile yapılır.
 5. Teslim edilen malların karşı taraf tarafından veya taraf adına salt kabul edilmesi, diğer tarafın ve / veya üçüncü tarafların, yükümlülüğe uyulması haricinde, hasarın sebebine bakılmaksızın herhangi bir zarar tazminatı talep etmesine karşı bizi tazmin edecektir.
 6. Verilen tavsiyelerle ilgili olarak, yalnızca öngörülen ve / veya öngörülebilir eksikliklerden ancak, öngörülen en çok tavsiye tazminatından sorumlu olabiliriz.
 7. Malları başka bir kaynaktan almaya mecbur kalırsak, işlem için uygulanabilir olan herhangi bir (sözleşmeye dayalı) şart oluşursa, diğer tarafa göre ve bunları isteyebileceğimiz takdirde yürürlükte kalacaktır.
 8. Tarafımıza karşı niyet veya ağır ihmal ve garanti yükümlülüğümüz haricinde, sonuçta ortaya çıkan kayıp, maddi olmayan hasar, kâr kaybı veya çevreye etkiyen hasar veya netice itibariyle hasar dahil olmak üzere üçüncü şahıs müşterilere verilen herhangi bir zarardan hiçbir zaman sorumlu olmayacağız.

14. Ödeme

 • Aksi kararlaştırılmadıkça, ödeme, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde tarafımızca belirlenen bir bankaya ve / veya ciro hesabına ödeme yoluyla veya herhangi bir indirim veya mahsup yapılmaksızın net yapılmalıdır. Kredi kısıtlama ücreti tahsis etme hakkına sahibiz. Bankamatik ve / veya ciro hesaplarında gösterilen işlem tarihi, ödeme tarihi olacaktır. 54.378,00 EUR'dan fazla siparişler için KDV hariç tutulduğunda ve başka herhangi bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, fiyatın üç ayrı ödeme ile yapılmasına karar verebiliriz:
  • Sipariş kabul edildikten sonra %40'ı,
  • Malların belirtilen adrese gönderilmesi üzerine %40'ı,
  • İkinci taksitten itibaren 30 gün içinde veya yüklemenin tamamlandığına dair bildirimden sonra bakiye %20 si.
 • Müşteri, zamanında ödeme yapamaması durumunda, herhangi bir gecikme önergesi olmaksızın, aylık yüzde 4 oranında gecikme bedeli ödemekle yükümlüdür.
 • Müşteri tarafından yapılan her ödeme, ilk önce borcuna mahsup edilir ve bu ödeme, tarafımızdan yapılan tahsilat ve/veya idari masrafları karşılamayı ve en eski muallak tazminat taleplerinden düşülmesini sağlar.
 • Müşterinin değişen durumları:
  1. İflas ilan edilmesi, mülkiyetinin tahsili ile gelir, bir moratoryum için başvuruda bulunması veya mülkünün tamamının veya bir kısmının bağlı olması durumunda,
  2. Ölüm veya yasal sınırlama altına girebilir,
  3. Bu hüküm ve koşullar kapsamında herhangi bir hukuki yükümlülüğü veya bir yükümlülüğü yerine getirilmemesi,
  4. Belirtilen sürede bir fatura tutarı veya bir kısmını ödememek,
  5. İşini bir başka şahıs veya şirkete devretmesi, kurulması ya da var olması ya da şirketin amacını değiştirmesi de dahil olmak üzere, işinin tamamını ya da önemli bir bölümünü fesheder ya da aktarırsa,
 • Sadece yukarıdaki olaylardan birinin gerçekleşmesi nedeniyle, anlaşmayı herhangi bir yargı müdahalesi olmaksızın çözmek ve gerçekleştirilen iş ve / veya teslimatlar nedeniyle müşteri tarafından borçlanılacak herhangi bir miktar için, herhangi bir uyarı veya temerrüde düşürülmeden bildirimde bulunulmaksızın, maliyet, ziyan veya zarar ve menfaatlerin tazminini talep etme hakkına halel getirmeksizin ödeme talep etme hakkına sahibiz.

15. Bildirim yükümlülüğü

 1. Müşterinin, kanunen ödeme yapamayacağını gösterdikten sonra derhal hükümet organlarına veya endüstriyel sigorta kurullarına bildirmesi zorunluluğu varsa, müşteri aynı anda ve yazılı olarak bize bildirmekle yükümlüdür.

16. Başlık rezervasyonu

 1. Müşteri tarafından veya anlaşma uyarınca müvekkili tarafından yüklenen ürünler ve tarafımızdan teslim edilen mallar da dahil olmak üzere tüm mallar, bu sözleşme kapsamında veya bu anlaşma uyarınca müşterinin ödemesi gereken, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere tüm bedelin tamamını ödemeden, mülkiyetimizde kalacaktır.
 2. Teslim edilen malların, müşterinin binalarında veya müşteride teslim alınması, işlenmesi veya karıştırılması durumunda elde edilen yeni malların ve / veya teslim edilen mallarla birlikte üretilen malların, teslim edilen orijinal malların bedeli miktarınca müşterek mülkiyeti elde edeceğiz.
 3. Müşteri, mülkiyeti devredilmediği sürece, teslim edilen malları, kullanılmadığı sürece, diğer mallardan açıkça ayrılmış olarak saklamakla yükümlüdür. Bir borcun ödenmemesi, ödemenin askıya alınması, moratoryum başvurusu, iflas, hukuki sınırlama altına alınması, müşterinin ölümü veya işyerinin tasfiyesi gibi durumlarda temerrüde düşebilecek herhangi bir bildirim yapılmaksızın, mülkünüzün tamamı için ödenmeyen bedeli veya bedeli ödenmeyen malları kurtarmak için müdahale ederek, ödenmiş olan miktarı varsa karşılayacaktır. Ancak, herhangi bir kayıp veya hasar için tazminat talep etme haklarımız saklıdır.
 4. Müşteri, nerede olursa olsun, ödenmemiş ve / veya kiralanmış malları geri alabilmek için bize derhal izin verecektir.
 5. Mallar, normal işlemlerin yürütülmesi sırasında müşteri tarafından yeniden satılabilir veya kullanılabilir, ancak mallar herhangi bir şekilde kısıtlanamaz. Bedeli ödenmeyen malların yeniden satılması durumunda müşteri, belgesini elinde bulundurmak ve talebimiz üzerine tüm üçüncü şahıs ödemelerini bize borçlu olduğu meblağ kadar olan gayrimenkul mülkiyetine ait haciz ödemesine aktarmakla yükümlüdür.

17. Alıkoyma hakkı

 1. Müşteri, bizim için olan yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece, nedene bakılmaksızın müşteri tarafından talep edilen tüm mallarda alıkoyma hakkına sahibiz.
 2. Bu mallara ait imha, kısmi kayıp ve / veya hasar durumunda, müşterinin tazminat talep etme hakkı olmadan, bu malları standart iş uygulamaları doğrultusunda idare etmekle yükümlü olacağız. Malların riski müşteriye aittir.

18. Anlaşmazlıklar ve yürürlükteki hukuk

 1. Tüm tekliflerimiz, sözleşmelerimiz ve bunların performansı, uluslararası satın alma ile ilgili tekdüze eylem ile ilgili olarak 1 Temmuz 1964 tarihinde Lahey'de imzalanan anlaşmanın yürürlüğe konmasını düzenleyen 15 Aralık 1971 tarihli yasayı hariç tutarak Hollanda yasalarına tabi olacaktır. Maddi duran varlıkların, TRB 1964 No. 117 ve 1968 No. 13 (Kamu Dergisi 1971, S780 ve S781) ve 11 Nisan 1980 tarihli Viyana ticari anlaşması.
 2. Bu genel hüküm ve koşulların uygulanacağı sözleşmeden veya sözleşmenin şart ve koşullarından ve sözleşmedeki fiili ve yasal sürelerdeki yorum veya uygulamadan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak yalnızca bir tarafça anlaşmazlıklar olarak görülenler dahil tüm anlaşmazlıklarda, yasaların izin verdiği sınırlar çerçevesinde Hollanda'nın Dordrecht kentindeki mahkemeler yetkilidir.
 3. Bir anlaşmazlık olması halinde kayıtlarımızdaki bilgiler, aksi ispat edilmediği durumlarda, kesin olacaktır.

19. Dosyalama

 1. Bu Genel Hüküm ve Koşullar, 23071639 numarası ile Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Siciline teslim edilmiştir.

KURULUMA İLİŞKİN ÖZEL ŞART VE KOŞULLAR
23071639 nolu telefondan Hollanda'nın Rotterdam kentinde Ticaret ve Sanayi Odası Kayıtlarına girdi.


20. Genel

 1. Aşağıdakiler bu hükümlerden açık bir şekilde uzak durmadıkça, Özel Şartlar ve Koşullar, Madde 1 ila 19'un hükümleri yanında ve bunlara ek olarak uygulanır.
 2. 'Biz' terimi, talimatlarımıza göre işi yapan tesisat için çağrılan üçüncü taraf yükleniciyi de içerecektir.

21. Tamamlama / teslimat

 1. Yazılı sipariş onayımız kurulum ve ilgili bitiş süresince bağlayıcı olacaktır. Kabul edilen teslimat süreleri daima yaklaşıktır.
  Teslimat süreleri şu şekilde başlar:
  • sözleşmenin sonuçlandığı tarih;
  • müşterinin bize gerekli tüm bilgileri vermiş olduğu tarih;
  • müşterinin öngörülen peşin taksitte ödeme yaptığı tarih;
  • atıfta bulunulan tarihlerin sonundan sonra yetkili bir kişi tarafından onaylanmış çizimleri, tasarımları vs. müşterinin bize gönderdiği tarih.
 2. 7. maddenin 7. fıkrasına aykırı olarak, müşteri teslimat süresinin dolması durumunda tesisi kabul etmeyi reddetme veya sözleşmeyi iptal etme hakkına sahip değildir. Teslimat süresinin uzatılması durumunda makul ve adil olmak için neler yapılması gerektiği konusunda müşteri ile istişarede bulunacağız. Anlaşmanın feshi durumunda, müşteri yapılacak iş için ödeme yapacaktır. Anlaşmanın feshi, herhangi bir yapıdaki herhangi bir kayıp veya zararı telafi etmek için tarafımızca herhangi bir yükümlülük getirmeyecektir. Müşteri derhal yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece, tamamlanma ve / veya teslimatı askıya alabiliriz.
 3. İşin tamamlandığı veya teslim edildiği kabul edilecektir:
  • Müşterinin incelemeden sonra işi onaylaması durumunda;
  • Müşteriye işin monte edildiğini ve / veya kullanıma hazır olduğunu bildirilmesi durumunda. Müşteri, gerekli test imkânlarını sağlamalıdır. Üçüncü bir tedarikçi veya yüklenici tarafından teslim edilmesi gereken eksik bir kısım varsa, işin tamamlanmamış olarak değerlendirilmesine sebep teşkil etmez.
  • İşin tamamlandığını ve müşterinin işi denetleyemediğini ve / veya test etmediğini veya bu süre içerisinde test edilmiş olduğunu yazılı olarak bildirmemizden 8 gün sonra;
  • Müşteri aslında işi faaliyete geçirdikten sonra. Bir bölüm, o bölümün faaliyete geçmesiyle birlikte tamamlanmış sayılır.
 4. Küçük, temel olmayan kusurlar mümkün olan en kısa sürede bizzat onarılmalı ve müşterinin onay vermemesi için bir sebep teşkil etmemelidir.
 5. Aksi kararlaştırılmadıkça, sistemin kurulumu ve / veya kullanımı ile ilgili tavsiyeler ve / veya bilgiler en iyi bilgimize ve herhangi bir belirli sonucu garanti etmeden sağlanmalıdır.

22. İşin Kapsamı

 1. Gerçekleştirilecek montaj işleri, sipariş onayı ile tanımlanan işi kapsayacak ve anlaşmaya varıldığı takdirde, işin, kullanım için atanan müşterinin personelinin denetimi ve / veya eğitimini de içerecek şekilde yapılması ve bu denetim ve / veya eğitim ile ilgili herhangi bir sonucun garanti edilmeksizin, tedarik edilecek sistemin çalışması.
 2. Açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, aşağıdaki iş, teslimatlar ve tesisler yükümlülüklerimize dahil değildir.
  Müşteri, yaptıkları işin gecikmesini önlemek için bunların zamanında yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
  • Toprak işleri, asfaltlama, kazıma, kırma, temel işleri, betonlama, marangozluk ve döşeme veya herhangi bir şekilde başka ek işler. Müşteri, her durumda, siteye erişilebilirliğini sağlamalıdır.
  • İki kişinin makul şekilde ele alması mümkün olmayan eşyaları taşımak için ilave yardım ve kullanılacak kaldırma donanımı.
  • İskele ve merdivenlerin sağlanması ve yerleştirilmesi ve iş bittikten sonra bunların kaldırılması.
  • Basınçlı hava, gaz, su, elektrik ve işi yapmak için gerekli olan boru donanımı, herhangi bir test ve çalıştırma, elektrikli motorlar için kontrol ve güvenlik teçhizatı ve hatlarının temini gibi yakıtların ve yardımcı malzemelerin temini Elektrikli ekipmanın başlangıç ​​dirençleri ve reostaları haricinde sağlanacak elektrikli teçhizat.
  • İlgili işçiler için barınma yeri olarak hizmet etmek ve işçilerin ve kişisel eşyalarının depolanması için alanın hemen yakınında kuru, ısıtılmış, ışıklandırılmış ve ayrı olarak kilitlenebilecek yeterli boyutta bir alan sağlanması;
  • Kir veya hasarın astlarımızdan kaynaklanmadığı sürece, iş sırasında kirlenmiş veya hasar görmüş olan sistem parçalarını geri yüklemek.
  • Çalışmalara devam edilebilmesi için sitenin aydınlatılması.
 3. Müşteri, teslimat hatları, bağlantılar, kamu arazileri üzerindeki tecavüzlerle ilgili vergiler, alınması gerekli izinler, inşaat ve / veya yenileme izinleri vb. Konularında başvuruları sunmak ve / veya ödenmesi gereken vergi ve harç tutarlarını ödemekle yükümlüdür.
 4. Aksi açıkça yazılı olarak mutabık kalınmadıkça değiştirilen veya kaldırılan herhangi bir malzeme mülkümüz olur.

23. İşteki Değişiklikler

 1. Ek işler, başlangıçta kararlaştırılan tutarın %10'undan fazla olması durumunda ek işleri yapma ve müşterinin önceden izni olmaksızın ücretlendirme hakkına sahip olacağız.
 2. Orijinal sözleşmenin (tamamen) muhafaza edilememesi sonucunda, müşteriden siparişteki değişiklikler veya değişen koşullardan kaynaklanan değişiklikler gerçekleştirilecek ve işteki değişiklikler olarak ücretlendirilecektir. Tüm bunlar makul ve adil sınırlar içinde olacaktır.
 3. Tarafların tutarı, orijinal tutarın %10'undan fazla olması halinde, alınacak tedbirler konusunda danışacaktır. Müşteri tarafından iptal edilmesi durumunda, söz konusu zamana ve / veya sağlanan mala kadar olan masrafları fatura etme hakkına sahibiz.

24. Garanti / sorumluluk

 1. Tedarikçi, sağlanan ve / veya kurulan malların, üzerinde mutabık kalınan şartları yerine getirdiğini ve bunların faydalılığı ve amaçlarına uygunluğuna ilişkin makul gereklilikleri 12 ay boyunca karşıladığını garanti eder. Garanti yükümlülüğü, taleplerin zamanında sunulması koşuluyla eksiklikler açısından onarım ve / veya değiştirme ile sınırlandırılmıştır.
 2. Şu durumlarda sorumlu olmayacağız:
  • Sistemin ve / veya parçalarının tasarımı ve tarafımızdan sağlanmadığı takdirde diğer tüm bilgiler;
  • Tarafımızdan sağlanmayan malzeme ve / veya kullanma talimatlarının kullanılması sonucu sistem üzerinde etkiler;
  • Çalışma ve / veya güç temini ile ilgili talimatların doğru şekilde gerçekleştirilememesi;
  • Aşırı aşınma veya anormal koşulların etkisiyle normal aşınma, ziyan, hasar ve / veya yıpranma;
  • Yasal olarak öngörülen güvenlik gerekliliklerinin uygulanması.

Bu davalarda, 12. maddenin hükümlerine halel getirmeksizin, tedarikçinin garanti yükümlülüğü sona erecektir.


25. İddialar

 1. Müşteri, bir bileşenin ve / veya sistemin kapasitesi ile ilgili talepleri, işin tamamlanmasından itibaren bir ay içinde doğrudan yazılı olarak bize bildirmekle yükümlüdür.

26. Ödeme

 1. Kurulum durumunda taksitlerle aşağıdaki gibi ödeme talep etme hakkına sahibiz: 
  Toplam tutarın %33'ü sözleşmenin imzalanmasıyla peşin,
  Toplam tutarın %33'ü test / muayene ve / veya malların ya da bunların büyük bölümlerinin sevkıyatına hazır olduğunda,
  Toplam tutarın bakiye %34'ü ikinci taksitten sonraki 30 gün içinde.

27. Dosyalama

Bu Özel Şartlar ve Koşullar, 23057218 kayıt no ile Rotterdam'da Hollanda Ticaret ve Sanayi Odası Siciline girilmiştir.


28. Zayıflama tabloları (web sitesinde veya katalogda)

Teknik uygulama ile ilgili olarak, sözlü veya yazılı bilgi veya testlerle ilgili tavsiyemiz, bilgimizin en iyi seviyesinde sunulmaktadır. Bununla birlikte, üçüncü şahısların muhtemel hakları ile ilgili olarak, sadece katılımsız bir işarettir. Amaçlanan kullanım ve amaca uygunlukları için teslim edilen ürünlerin test edilmesinin gerekliliğini ortadan kaldırmazlar. Ürünlerin uygulanması, kullanılması ve çalıştırılması, bizim kontrolümüzün ötesinde gerçekleşir; bu nedenle müşterinin sorumluluğu altındadır.


29. Garanti

Tüm Holland Shielding Systems BV ürünleri imalat sürecinde sürekli kontrol edilir. Bu nedenle tüm ürünlerimiz hatalar içermemekle birlikte kaliteli ürünler olarak kabul edilebilir.

Ürünlerimizin teknik verileri araştırmaya dayalıdır ve yalnızca farklı uygulamalar için bir kılavuz olarak görülmelidir. Geniş ürün yelpazesi ve geniş uygulama çeşitliliği nedeniyle, teknik veriler kesinlikle bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. Ürünün istenen gereksinimleri karşıladığını test etmek alıcıya aittir.

Holland Shielding Systems, ürünlerimizde beklenmedik bir şekilde kusurların bulunması durumunda, bu ürünleri mümkün olan en kısa sürede araştırıp değiştirir. Holland Shielding Systems, meydana gelebilecek herhangi bir gecikmeden sorumlu tutulamaz.


Not 1:

Test ve performans sonuçları, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakilere göre değişir:

Temas alanı, montaj metodu, test koşulları, bir üretim partisinden diğer bir üretim lotuna kadar ürün performansında normal varyasyonlar, bir üretim partisindeki bir malzemede bulunan normal varyasyonlarla birlikte (kalınlık, gerçek bir örnekte mevcut iletken malzeme gibi) test edilmiş, iletken dolgu malzemelerindeki varyasyonlar ve bir çok malzemenin içinde dağılmış iletken malzemelerin homojenliği, yapıştırıcılarda varyasyonlar, vb.), test yöntemleri, çevresel yaşlanma, kullanılan test yüzeyi malzeme tipi vb. durumlar test yöntemlerini etkilediğinden, test yöntemlerinde "temas alanı" farkı (645 mm2'ye karşı 6 mm2) ile ilgili farklar için "Copper to copper" ve "Gold Flex to PC" testi de dikkate alınmalıdır. Holland Shielding Systems BV malzemelerinin ve belirtilen test substratlarının test edilmesi, bir Holland Shielding Systems BV ürününün benzer malzemelerin son kullanım uygulaması için uygun olduğu anlamına gelmez. Son kullanıcı, herhangi bir Holland Shielding Systems BV ve substrat kombinasyonunun amaçlanan son kullanım uygulamasında kullanılmaya uygun olup olmadığını belirlemekten sorumludur.

 

Nasıl yardımcı olabiliriz?

 • Teklif al?
 • Bir soru sor?
 • PDF'yi dışa aktarma ...